สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งบัว (โรงเรียนวัดทุ่งบัว)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดทุ่งบัว ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ สังข์ด้วง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ 40/6 ม.1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5796267426567,100.30311771511place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 9,080.00
2 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 7,120.00
3 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 3,800.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเด็กอายุ10-12ปี มีภาวะอ้วน
5.00
2 ร้อยละเด็กอายุ10-12ปี มีภาวะเตี้ย
5.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กยังมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ทางโรงเรียนจึงได้คิดวิธีส่งเสริมโภชนาการเพิ่มเติมให้กับนักเรียน โดยการให้นักเรียนทำกิจกรรมปลูกผักกินใบ กินผัก กินยอด กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ และกิจกรรมเพาะพืชต้นอ่อนเพื่อเสริมอาหารกลางวัน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน ความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดม่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดเด็กที่มีภาวะอ้วนและเตี้ย

ลดลงเหลือร้อยละ3

1.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 156
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 156 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 4 20,000.00
22 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 62 1.กิจกรรมปลูกผักกินใบ กินยอด กินฝัก 0 9,080.00 9,080.00
22 พ.ย. 61 - 20 พ.ย. 62 2.กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ ในท่อซีเมนต์ 0 7,120.00 7,120.00
22 พ.ย. 61 - 22 พ.ย. 62 3.กิจกรรมเพาะพืชต้นอ่อน 0 3,800.00 3,800.00
2 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 การเก็บเกี่ยวผลผลิต ป้อนสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 0 0.00 0.00

1.จัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์

2.ประชุมครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการโครงการ

3.จัดหาวัสดุในการดำเนินการ เช่น สายยาง บัวรดน้ำ เมล็ดพันธุ์

4.เตรียมดิน เตรียมอุปกรณ์

5.ดำเนินการตามโครงการ

6.สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดภาวะนักเรียนอ้วน

2.ลดภาระนักเรียนเตี้ย

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.