สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรในโรงเรียน (โรงเรียนวัดวังไทร)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ วัดวังไทร
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฐวุธ ชูช่วย และนายทนง เหมรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5854672484704,100.67315340042place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่ เป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาจากตลาด ทำให้ไม่ทราบที่มาที่ไปของวัตถุดิบ ว่าใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในการปลูกหรือเลี้ยงหรือไม่
100.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยขน์ ร้อยละ 80

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ

นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ ร้อยละ 80

80.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์

นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

80.00
4 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 164
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนโรงเรียนวัดวังไทร 164 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 20,000.00
20 พ.ย. 61 ปลูกกล้วย และสับประรด 0 6,000.00 6,000.00
20 พ.ย. 61 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 0 14,000.00 14,000.00
31 ก.ค. 62 สรุปโครงการ 0 0.00 -

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้ -กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง
ประเมินผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์

2.นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ

3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

4.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 11:25 น.