สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ (โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 -
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย พรหมดวง (087-8378915) นางชริสา พรหมรังษี (064-9091190)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9762903430549,100.56068569422place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดำเนินกิจกรรมเกษตรอาหารกลางวัน ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 20 บาท ต่อคน ต่อวัน ซึ่งไม่เพียงพอ และจากการสำรวจข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 พบว่า  นักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน คิดเป็นร้อยละ 19 และนักเรียนที่ผอมและน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ30 จากกิจกรรมที่ผ่านมานั้นเคยมีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปลูกผัก เพาะเห็ดนางฟ้า แต่ปัจจุบันขาดงบประมาณ และความต่อเนื่องของการดำเนินการจนเป็นผลผลิตยั่งยืน เลี้ยงตนเองได้  จึงมีความต้องการดำเนินการกิจกรรมเกษตรอาหารกลางวัน เพื่อจะนำไปสู่การส่งเสริมให้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่า และเพียงพอต่อนักเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการที่ดี สุขภาพที่แข็งแรงต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน ให้มีวัตถุดิบ ที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน และสามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองได้
  1. มีผัก และเห็ดนางฟ้าที่เพียงพอต่อการนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน
70.00
2 เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน สมบูรณ์ แข็งแรง

2.นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมส่วน สมบูรณ์ และแข็งแรง

60.00
3 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อเพาะปลูกวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารกลางวันที่ปลอดสารพิษ และพึ่งพาตนเองได้

3.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ และมีเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าที่พร้อมจะผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันให้นักเรียน และสามารถจำหน่ายสร้างรายได้

60.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 70
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 8 -
นักเรียน 62 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 2,040.00 5 20,000.00
1 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 62 ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินงาน 0 0.00 0.00
1 - 16 ต.ค. 61 ปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมจัดแปลงเกษตร และปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 0 20.00 13,000.00
1 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 20.00 2,000.00
20 ก.พ. 62 - 30 มิ.ย. 62 เพาะเห็ดนางฟ้า 0 0.00 3,500.00
3 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 0 2,000.00 1,500.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อนักเรียน และสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่นักเรียนที่ดูแลได้
  2. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่สมส่วน สมบูรณ์ แข็งแรง มากขึ้น
  3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพาะปลูกเกษตรอาหารกลางวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.