สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 3 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2562 - 30 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสามารถ วงศ์กระจ่าง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอุทัย บุญเพชรทอง
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2562 30 ธ.ค. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดยังขาดโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลา
0.00
2 วัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันซื้อมาจากท้องตลาดอาจจะมีสารปนเปื้อยอยู่
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองมีความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ มีอาหารอย่างเพียงพอและเข้าถึง เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมทำให้มีสุขภาพแข็งแรง

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

173.00
2 เพื่่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก

นักเรียนนำความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

0.00 173.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 274
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 17 -
นักเรียน 173 -
ผู้ปกครอง 84 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 19,000.00 2 20,000.00
31 ก.ค. 62 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1 0 18,000.00 18,000.00
26 ส.ค. 62 จัดซ้ืออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 0 1,000.00 2,000.00

1 ประชุมวางแผน

2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ

3 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่/วัสดุ - จัดซื้อ กระชังปลา - ทุ่นรับแพ - โครงสร้างเหล็กผูกกระชัง - ลูกพันธุ์ปลาดุก 5,000 ตัว ๆละ 1 บาท
- อาหารปลา จำนวน 10  กระสอบๆละ 500 บาท
4 ดำเนินการเพาะเลี้ยงปลาดุก

5 ติดตาม สรุปผล รายงานผล

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด มีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์รับประทาน เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอาหารไร้สารปนเปื้อน เพิ่มโปรตีเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับวัย

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 10:22 น.