สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาดุก

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

31 ก.ค. 62 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1 18,000.00 -
26 ส.ค. 62 จัดซ้ืออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 1,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้