สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1

กิจกรรม : เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1
วันที่ 31/07/2019 - 31/07/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 173 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดซื้อวัสดุ สำหรับเลี้ยงปลาดุก ได้แก่ กระชัง ๒ กระชัง กระชังอนุบาล ทุ่นลอยกระชัง เหล็กผูกทุ่น อาหารปลา ลูกปลา 5000 ตัว