สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 131 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง แยกปลาดุกจากขนาดเล็กจากบ่ออนุบาลลงกระชังเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ปรับอาหารปลาเป็นสูตรปลาขนาดกลาง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ