สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1

31 กรกฎาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง แยกปลาดุกจากขนาดเล็กจากบ่ออนุบาลลงกระชังเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ปรับอาหารปลาเป็นสูตรปลาขนาดกลาง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 lock_open