สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

assignment
บันทึกกิจกรรม
จัดซื้ออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 2 สอบ26 สิงหาคม 2562
26
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ซื้ออาหารปลาดุก 2 กระสอบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้อาหารปลาดุก 2 กระสอบเพื่อนำไปให้อาหารปลา

เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 131 กรกฎาคม 2562
31
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง แยกปลาดุกจากขนาดเล็กจากบ่ออนุบาลลงกระชังเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ ปรับอาหารปลาเป็นสูตรปลาขนาดกลาง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เลี้ยงปลาจำนวน 2 กระชัง มีการปล่อยปลา 750 ตัวต่อกระชัง โดยให้นักเรียน 173 คน แบ่งเวรกันให้อาหารปลา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ