สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดซื้ออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 2 สอบ

กิจกรรม : จัดซื้ออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 2 สอบ
วันที่ 26/08/2019 - 26/08/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 173 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
รายละเอียดกิจกรรม :
เปลี่ยนอาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มโปรตีน
นักเรียนบันทึกการเจริญเติบโตของปลา ระยะเวลา