สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

จัดซื้ออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 2 สอบ

จัดซื้ออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 2 สอบ

26 สิงหาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ซื้ออาหารปลาดุก 2 กระสอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้อาหารปลาดุก 2 กระสอบเพื่อนำไปให้อาหารปลา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open