สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาในกระชังเพื่ออาหารกลางวัน(โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 19,000.00 2 20,000.00
31 ก.ค. 62 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง ระยะที่ 1 0 18,000.00 18,000.00
26 ส.ค. 62 จัดซ้ืออาหารปลาเป็นอาหารปลาขนาดใหญ่ 0 1,000.00 2,000.00