สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพอบิด (โรงเรียนบ้านพอบิด)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านพอบิด ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสาธิต แก้วศรี (0899767271)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม. 9 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
ละติจูด-ลองจิจูด 7.1473886368392,100.53833007812place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 การปนเปื้อนสารเคมีตกค้างในอาหาร

เพื่อเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยที่ถูกสุขลักษณะ

30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัส แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุมกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไข ความรู้คู่คุณธรรม ที่ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ตลอดจนเสริมสร้างจิตใจของคนทั้งชาติทุกระดับชั้น ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โรงเรียนบ้านพอบิด มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

หลักปรัญญาเศรษกิจพอเพียง

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชนเพิ่มขึ้น

80.00
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร การจัดทำบัญชีครัวเรือนไปใช้ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตเพิ่มขึ้น

70.00
3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้

70.00
4 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนในโรงเรียนในการเจริญเติบโตและทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพ

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น

80.00
5 เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน และผู้ปกครอง

มีการขยายผลไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

70.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 55
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 55 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 16,800.00 2 4,000.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมการเพาะชำต้นไม้ 0 2,000.00 2,000.00
16 พ.ย. 61 กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนร่วมกับชุมชน 0 300.00 -
19 พ.ย. 61 กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก 0 2,000.00 2,000.00
23 พ.ย. 61 กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก 0 4,000.00 -
7 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเพาะเห็ด 0 7,000.00 -
5 ก.ค. 62 จัดทำแปลงเกษตรและปลูกปลูกผักปลอดสารพิษ 0 1,500.00 -

ประชุมชี้แจงคณะครูถึงรายละเอียดกิจกรรม การดำเนินการตามกิจกรรม โดย - ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง - ศึกษาดูงาน - สอดแทรกความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้     - กิจกรรมการเลี้ยงปลา     - กิจกรรมการเพาะเห็ด     - กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก     - กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ - กิจกรมการเพาะชำต้นไม้ - กิจกรรมตลาดนัดนักเรียนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมผลงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ครูนักเรียนและชุมชนได้รับการปลูกฝังความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.ครูนักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้การสอนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ๓.ครูนักเรียนชุมชนสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้กับชุมชน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.