สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดโตนดด้วน (โรงเรียนวัดโตนดด้วน)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 20 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโตนดด้วน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรินทร์ ชุมย้อย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6079568514808,100.32911463249place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละเด็กเตี้ย
10.00
2 ร้อยละเด็กอ้วน
20.00
3 ร้อยละเด็กผอม
5.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นด้วย นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนวัดโตนดด้วน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

โรงเรียนวัดโตนดด้วน มีกำรจัดโครงกำรอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียนทุกคนอย่ำงมีคุณภาพเพื่อมุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนนการในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเด็กน้ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์ และเด็กขาดสารอาหาร แต่จากข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย. 2561 พบว่า มีนักเรียนค่อนข้างผอมและผอมจำนวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 9.47 นักเรียนค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89 นักเรียนค่อนข้างอ้วนและอ้วน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunce และพยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ในการปรุงอาหาร แต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละวันและจำเป็นต้องจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกมาประกอบอาหารให้นักเรียนในบางส่วน ซึ่งอาจทาให้มีการปนเป้ออนของสารเคมีจากยาฆ่าแมลงที่ตกค้าง
โรงเรียนวัดโตนดด้วน เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปลอดภัยจากสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ จึงได้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันขึ้นเพื่อให้มีการจัดระบบอาหารที่ดีตั้งแต่กระบวนผลิตจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการพื้นที่ผลิตอาหารในโรงเรียนทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง

เกิดการจัดการระบบอาหารกลางวันในโรงเรียนตั้งแต่กระบวนการผลิต การปรุงอาหาร และการบริโภคให้ปลอดภัย โดยใช้วัตถุดิบอาหารที่เกิดจากการทำโครงการเกษตรในโรงเรียน

100.00
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการภาวะโภชนาการที่ดี แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

ครู ผู้รับผิดชอบการกำหนด เมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ออกเมนูอาหารกลางวันหมุนเวียนทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน โดยเมนูอาหารกลางวันเชื่อมโยงกับ โครงการเกษตรในโรงเรียน

100.00
3 เพื่อลดปัญหา ภาวะ โภชนาการใน เด็กวัยเรียนทั้ง ปัญหาเด็กอ้วน เตี้ยและผอม

มีการติดตามเฝ้ำระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขในอำเภอ

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 190
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ป.6 190 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 0 0.00
20 พ.ค. 62 เตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว 0 9,740.00 -
10 มิ.ย. 62 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียน 0 10,260.00 -

๑. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๗.๕ เมตร

 • ลูกปลาดุก ตัวละ ๓ บาท จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
 • อาหาร เบอร์ ๑ กระสอบละ ๕๕๐ บาท จำนวน ๔ กระสอบ เป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท
 • อาหาร เบอร์ ๒ กระสอบละ ๕๒๐ บาท จำนวน ๓ กระสอบ เป็นเงิน ๑,๕๖๐ บาท
 • อาหาร เบอร์ ๓ กระสอบละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๓ กระสอบ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
 • ตาข่ายปิดปากบ่อ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๖๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒. ปลูกผักสวนครัว

 • เมล็ดพันธ์ผักบุ้ง กิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ กิโลกรัม เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์ผักกาดขาว ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒ ซอง เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์ผักคะน้า ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒ ซอง เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์ผักกวางตุ้ง ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒ ซอง เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์ผักชี ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๗ ซอง เป็นเงิน ๑๔๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์โหรพา ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๖ ซอง เป็นเงิน ๑๒๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์แมงลัก ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๒ ซอง เป็นเงิน ๔๐ บาท
 • เมล็ดพันธ์ฟักเขียว ซองละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒ ซอง เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
 • ปูนขาว ๒๘ บาท ๔ กระสอบ ๑๑๒ บาท
 • ขุยมะพร้าว ๕๐ บาท ๔ กระสอบ ๒๐๐ บาท
 • แกลบดำ ๕๐ บาท ๔ กระสอบ ๒๐๐ บาท
 • ปุ๋ยคอก ๔๐ บาท ๘ กระสอบ ๓๒๐ บาท
 • กะบะเพาะ ๒๐ บาท ๕ แผง ๑๐๐ บาท
 • ดินเพาะ ๓๐ บาท ๕ กระสอบ ๑๕๐ บาท
 • มะนาวต้นละ ๖๐ บาท ๕ ต้น ๓๐๐ บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนและได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างมีความสุข

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:55 น.