สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง (โรงเรียนบ้านทับยาง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทับยาง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ ดอแนเล๊าะ (0862963015)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.8 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6089219710302,100.81877519203place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็ก 5-12 ปี มีภาวะน้อย/เกิน ภาวะผอม
22.05
2 นักเรียนมีภาวะอ้วนร้อยละ 2
2.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สถานการณ์อาหารและโภชนาการ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะโภชนาการไม่เหมาะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนท่องในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาภาวะโภชนาการที่หลากหลายซ้ำซ้อนทั้งภาวะขาดสารอาหารและโภชนาการเกิน ซึ่งปัญหาที่พบคือ ร้อยละ22ของเด็กอายุ5-12ปีมีภาวะผอม ร้อยละ30ของเด็กอายุ5-12ปีไม่ได้รับประทานอาหารเช้า

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในด้านการเกษตรและปศุสัตว์

นักเรียนร้อยละ 80 เกิดประสบการณ์ในการทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น

80.00
2 นักเรียนได้กินอาหารที่ปลอดภัย

นักเรียนร้อยละ 80 กินอาหารที่ปลอดภัย

80.00
3 นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น

นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 373
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 373 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 12,000.00 3 20,000.00
22 พ.ค. 62 จัดเตรียมลูกปลาดุกลงในบ่อเลี้ยง 0 0.00 8,000.00
2 - 5 ก.ค. 62 จัดทำแปลงและปลูกผัก 0 12,000.00 12,000.00
7 - 15 ส.ค. 62 ขั้นเก็บผลผลิตและนำมาปรุงอาหารสำหรับนักเรียน 0 0.00 0.00
23 ก.ย. 62 จับปลาดุกเพื่อจัดทำเมนูอาหารของโรงเรียน 0 0.00 -

การดำเนินการโครงการเกษตรพอเพียงเพื่อสุขภาพโรงเรียนบ้านทับยาง จะมีผู้ที่มาเกี่ยวข้อง คือ ครูบุคลากรในโรงเรียน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 อย่างคือ 1. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ โดยเริ่มจากการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับเลี้ยงตัวอ่อน ให้นักเรียนดูแล ให้อาหาร เมื่อสามารถนำมาทำอาหารได้นำเข้าสู่อาหารกลางวันของนักเรียน 2 กิจกรรมการปลูกผักในโรงเรียนโดยโรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำแปลงผักยกร่อง จำนวน 20 แปลง โดยจะปลูกผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดเขียว หมุนเวียนกัน โดยเมื่อเก็บผักได้นำมาส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านทับยางมีน้ำหนักตามเกณฑ์ลดภาวะ นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.