สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 16 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธนพนธ์ จรสุวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (80,000.00 บาท)

stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 230 80,000.00 4 60,750.00
5 ม.ค. 64 ประชุมผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของอำเภอเทพาทุกแห่ง 15 5,250.00 5,250.00
20 ม.ค. 64 วางแผนการดำเนินงานและปรึกษา หารือประชุมร่วมกับ พชอ.อำเภอเทพา 10 3,500.00 3,500.00
20 ม.ค. 64 พัฒนาศักยภาพใน การทำแผนุขภาพ ระดับตำบลแก่ เจ้าหน้าที่กองทุน คณะกรรมการ กองทุน ฯ 45 18,950.00 18,950.00
19 มี.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ขอรับทุนในการเขียน โครงการที่ดีและสอดคล้อง กับประเด็นปัญหาของพชอ. และพื้นที่เพื่อขอรับทุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ 66 33,050.00 33,050.00
20 มี.ค. 64 - 10 เม.ย. 64 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ จากคณะกรรมการ กองทุน ฯ 0 0.00 -
1 เม.ย. 64 - 25 พ.ค. 64 ทีมพี่เลี้ยงพัฒนา กลไกบูรณาการ สุขภาพ ในพื้นที่ หนุนเสริมกิจกรรม ในโครงการและ ติดตามโครงการเป็น ระยะ 37 5,255.00 -
5 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 ติดตามเยี่ยมเสริม พลัง กองทุนโดย ทีมพี่เลี้ยงและทีมงาน 37 9,295.00 -
20 ก.ย. 64 สรุปผลดำเนินงาน 20 4,700.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2564 18:09 น.