สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลไกสุขภาพ พื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 16 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
งบประมาณ 80,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายธนพนธ์ จรสุวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 40,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (40,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (80,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ม.ค. 64 ประชุมผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของอำเภอเทพาทุกแห่ง 15.00 5,250.00 5,250.00
20 ม.ค. 64 วางแผนการดำเนินงานและปรึกษา หารือประชุมร่วมกับ พชอ.อำเภอเทพา 10.00 3,500.00 3,500.00
20 ม.ค. 64 พัฒนาศักยภาพใน การทำแผนุขภาพ ระดับตำบลแก่ เจ้าหน้าที่กองทุน คณะกรรมการ กองทุน ฯ 45.00 18,950.00 18,950.00
19 มี.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ขอรับทุนในการเขียน โครงการที่ดีและสอดคล้อง กับประเด็นปัญหาของพชอ. และพื้นที่เพื่อขอรับทุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ 66.00 33,050.00 33,050.00
20 มี.ค. 64 - 10 เม.ย. 64 เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ จากคณะกรรมการ กองทุน ฯ 0.00 0.00 -
1 เม.ย. 64 - 25 พ.ค. 64 ทีมพี่เลี้ยงพัฒนา กลไกบูรณาการ สุขภาพ ในพื้นที่ หนุนเสริมกิจกรรม ในโครงการและ ติดตามโครงการเป็น ระยะ 37.00 5,255.00 -
5 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 ติดตามเยี่ยมเสริม พลัง กองทุนโดย ทีมพี่เลี้ยงและทีมงาน 37.00 9,295.00 -
20 ก.ย. 64 สรุปผลดำเนินงาน 20.00 4,700.00 -
รวม 230 80,000.00 4 60,750.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 18:09 น.