สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโครงการเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง (โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมโชค ศิริประภา (0812752823)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2018 30 ก.ย. 2019 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังเป็นโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยนำผลผลิตทางการเกษตรมาประกอบอาหารให้เด็กรับประทาน เน้นการผลิตที่ปลอดสารพิษและเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ทำให้เกิดรายได้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นกองทุนการดำเนินงานสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมการเลี้ยงนกกระทา การเลี้ยงไก่เนื้อ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ด การปลูกผลไม้ การทำปุ๋ยหมัก การขยายพันธุ์พืช ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ปฏิบัติริงนอกจากตำราเรียน ได้รู้จักการแก้ปัญหาได้ด้วยตยเอง การทำงานกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเสียสละ และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้ไปประกอบอาชีพ หรือแนะนำบุคคลอื่่นได้ แต่ปัจจุบันผลผลิตไม่เพียงพอ ต้องซื้อจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มผลผลิตแต่ละกิจกรรมอย่างน้อยกิจกรรมละ 10 เปอร์เซ็นต์

ผลผลิตแต่ละกิจกรรมเพิ่มขึ้น

10.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 131
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนในโรงเรียน 131 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 9,700.00 0 0.00
2 ก.ค. 62 รับลูกไก่เนื้อ 100 ตัว อาหารไก่เนื้อเบอร์1 จำนวน 4 กระสอบ 0 4,200.00 -
8 ก.ค. 62 รับพันธ์ปลาดุกบิ๊กอุย 2000 ตัว อาหารปลาดุกเล็ก 1 กระสอบ 0 5,500.00 -
  1. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ติดตั้งระบบการให้น้ำแบบสปิงเกอร์เพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายดังนี้   1.1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ท่อน ท่อนละ 180 บาท รวม 1,800 บาท   1.2 ท่อ 4 ทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 6 หุน จำนวน 8 อัน อันละ 45 บาท   1.3 ประตูน้ำขนาด 2 นิ้ว 2 ชุด ชุดละ 145 บาท รวม 290 บาท
  2. กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ ซื้อลูกไก่และอาหารไก่ ดังนี้   2.1 ซื้อพันธุ์ลูกไก่เนื้อ 100 ตัว ตัวละ 20 บาท รวม 2,000 บาท   2.2 ซื้ออาหารไก้เนื้อเบอร์ 1 จำนวน 4 กระสอบ กระสอบละ 550 บาท รวม 2,200 บาท
  3. กิจกรรมการเลี้ยงนกกระทา ซื้อพันธุ์นกกระทา และอาหารนกกระทา ดังนี้   3.1 ซื้อพันธุ์นกกระทาไข่ 100 ตัว ตัวละ 25 บาท รวม 2,500 บาท   3.2 ซื้ออาหารนกกระทาไข่ 5 กระสอบ กระสอบละ 470 บาท รวม 2,350 บาท
  4. กิจกรรมการเลี้ยงปลา ซื้อพันธุ์ปลา และอาหารปลา ดังนี้   4.1 ซื้อพันธุ์ปลาดุก 2,000 ตัว ตัวละ 1.50 บาท รวม 3,000 บาท   4.2 ซื้ออาหารปลา 5 กระสอบ กระสอบละ 500 บาท รวม 2,500 บาท
  5. กิจกรรมการเพาะเห็ด ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า 100 ก้อน ก้อนละ 12 บาท รวม 1,200 บาท
  6. กิจกรรมการปลูกไม้ผล ติดตั้งระบบการให้น้ำแบบสปิงเกอร์เพิ่มเติม ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 10 ท่อน ท่อนละ 180 บาท รวม 1,800 บาท
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิตแต่ละกิจกรรมเพิ่มขึ้นจำนวน 10%

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2019 13:58 น.