สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองช้าง (โรงเรียนบ้านคลองช้าง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิลประภา เทพช่วย (0805428618)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 มีเด็กอ้วนร้อยละ 3
0.00
2 มีนักเรียนเตี้ย ร้อยละ 5
0.00
3 นักเรียนไม่ชอบรับประทานผักร้อยละ 30
0.00
4 นักเรียนขาดทักษะและความรู้ในการปลูกผัก ร้อยละ20
0.00
5 ขาดวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันที่สะอาดและปลอดภัยร้อยละ 20
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านคลองคลองช้าง จัดโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกคนซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน รายหัวละ 20 คน/ วัน แต่ยังประสบปัญหานักเรียนบางส่วนมีภาวะโภชนาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือร้อยละ 2.81 ของนักเรียนทั้งหมดมี ภาวะค่อนข้างผอมและร้อยละ 5.63 ค่อนข้างเตี้ย (ข้อมูล 10 มิ.ย.2561) นอกจากนี้ ด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้มีความเสี่ยงการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงเนื่องจาก ซื้อมาจากท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่ จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้โรงเรียนบ้านคลองช้าง ได้จัดทำโครงการเกษตรในโรงเรียนขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเองเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนและปลอดภัย

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

แผนผังที่ 1 กรอบแนวคิด การดำเนินงานโครงการเกษตรในโรงเรียน

1.เรียนรู้การเกษตร การเพาะปลูกพืชผัก การจัดการผลผลิตสู่อาหารกลางวัน

2.ภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สติปัญญาดี

3.มีทักษะชีวิต มีเจตคติที่ดีต่อการอาชีพสุจริต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อนำผลผลิตจากการเกษตรเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน

ร้อยละของผลผลิตที่นำสู่โครงการอาหารกลางวัน

80.00
2 เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนที่มีคุณค่าทั้ง 5 หมู่

0.00 80.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านการเกษตรและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 64
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 12 -
นักเรียนระดับประถมศึกษา 52 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 6,990.00
20 พ.ค. 62 ปลูกต้นขจรและเสาวรสริมรั้ว 0 15,000.00 3,700.00
30 พ.ค. 62 ปลูกผักสวนครัวในแปลงซีเมนต์ 0 5,000.00 3,290.00

1.วางแผนการดำเนินงาน -ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการ -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดทำโครงการ -อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบ

2.ขั้นดำเนินงาน ปลูกดอกขจรและเสาวรสริมรั่ว และปลูกผักสวนครัว

3.ขั้นตรวจ ติดตาม ประเมินผล

  • ติดตามการดำเนินงานปลูกพืชผัก
  • คำนวณผลผลิตที่ได้รับ
  • ติดตามภาวะโภชนาการ นักเรียนที่รับประทานอาหารกลางวัน
  • สรุป ประเมินผล และรายงานโครงการ
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนสามารถสร้างผลผลิตจากการทำเกษตรสู่โครงการอาหารกลางวันได้

2.นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย

3.นักเรียนมีทักษะการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.