สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมัณฑนา อ่อนทอง (0864903966)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2615935975183,100.40801663948place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กนักเรียน มีลักษณะร่างกาย เตี้ย ร้อยละ 20
20.00
2 เด็กนักเรียน มีลักษณะร่างกาย ผอม ร้อยละ 10
10.00
3 3. เด็กนักเรียน ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ร้อยละ 70
70.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ภาวะโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเจริญเติบโต เนื่องจากการเจริญเติบโคมีทั้งด้านสมองและร่างกายหากขาดอาหารสิ่งที่พบเห็นคือ เด็กตัวเล็ก ผอม เตี้ย จึงเป็นการแสดงออกทางร่างกาย แต่ผลที่เกิดขึ้นมิใช่แค่เพียงด้านร่างกายเท่านั้นยังมีผลต่อการพัฒนาสมองด้วยทำให้สติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้าไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นผู้ใหญ่ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ สถานก่ารณ์ปัญหา ที่พบคือ เด็กนักเรียนมีลักษณะร่างกายเตี้ยร้อยละ20 ผอม ร้อยละ10 และนักเรียนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้า ร้อย 70

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิงสำหรับนักเรียน เพราะการรับประทานอาหาร กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการและมีการจัดทำอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี และแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค เมื่อนักเรียนมี่สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยอมส่งผลให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิต ทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

เด็กนักเรียน มีลักษณะร่างกาย สูงขึ้น ตามเกณฑ์ ร้อยละ 20 เด็กนักเรียน มีลักษณะร่างกาย น้ำหนักเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ ร้อยละ 10 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร

20.00 10.00
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านผลิตอาหารสุขภาพที่ดี โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

100.00
3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเศรฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชากับการเรียนการสอน

ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้รับการเรียนรู้เรื่อง เศษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา

70.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 82
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 6 -
เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก ก่อนประถมวัย 22 -
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหว้า 54 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,250.00 4 13,750.00
19 พ.ย. 61 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0 0.00 4,800.00
19 พ.ย. 61 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 0 0.00 2,700.00
19 พ.ย. 61 เลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 6,250.00
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง 0 0.00 0.00
15 ม.ค. 62 เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก 0 6,250.00 -

ขั้นดำเนินการ

  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ

  • ประชุมปรึกษาหารือผู้ปกครองเกี่ยวกับการประกอบอาหารกลางวัน

  • จัดกลุ่มนักเรียนปฏิบัติรับผิดชอบตามกิจกรรมที่กำหนด

  • จัดเวรนักเรียนช่วยงานอาหารกลางวันในแต่ละวัน

  • ปฏิบัติกิจกรรมอาหารกลางวัน

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคนในระดับก่อนปฐมวัย ถึง ชันประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดสารพิษ ส่งผลการพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา แก่เด็กนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.