สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก15 มกราคม 2562
15
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3-6 จำนวน....30.......คน เตรียมบ่อเลี้ยงปลา (แบบพาลสติก) จำนวน...6.บ่อ

2.แบ่งนักเรียน จำนวน....30......คน ช่วยกันปล่อยลูกปลาดุก จำนวน....100......ตัว และแบ่งบทบาทในการเลี้ยงปลา เช่น การให้อาหารปลา การปล่อยน้ำเ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีบ่อปลาดุก จำนวน.......ุ6...บ่อ และปล่อยลูกปลาดุก จำนวน....100....ตัว

2.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก

เลี้ยงไก่ไข่2 มกราคม 2562
2
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการซื้อไก่ไข่มาเลี้ยง จำนวน 20 ตัว แต่ประสบปัญหามีสุนัขมากัดกินไก่ เหลือ 10ตัว สาเหตุจากโรงเรือนยังไม่มีความมั่นคง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนไก่ที่ลดลงทำให้ได้ผลผลิตน้อย ประมาณวันละ 7-8 ฟอง/วัน

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน3 ธันวาคม 2561
3
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีการเตรียมแปลงปลูกผัก จำนวน 7 แปลง โดยมีการปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 100-200 ต้น เพื่อบำรุงดิน ก่อนที่จะปลูกผักชนิดอื่นๆ

2.นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการปลูกผัก ระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 30คน ช่วยในการเตรียมแปลง ส่วนนักเรียนชั้นป1-2 ช่วยในการรดน้ำข้าวโพดหวาน

3.มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานส่งโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3ครั้ง ประมาณ 400ฝัก

4.แม่ครัวนำข้าวโพดที่ผลิตได้ประกอบเป็นขนมไทยให้นักเรียนได้กินในโครงการอาหารกลางวัน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนทั้ง 57 คน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวโพดหวาน และได้กินข้าวโพดในมื้อกลางวันของโรงเรียน

2.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกข้าวโพดหวาน

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์22 พฤศจิกายน 2561
22
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่3-6 จำนวน 30คน ช่วยกันทำปุ๋ยหมัก ที่ใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น มูลวัว หญ้าแห้ง ฟางข้าว หมักทิ้งไว้ประมาณ 2อาทิตย์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ด้านปริมาณ มีปุ๋ยหมัก จำนวน 1ตัน เพื่อใช้ในการใส่ผักที่ปลูก และข้าวโพดหวาน

ผลลัพธ์

 • สามารถให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักให้แก่นักเรียน

 • เกิดความมั่นใจในการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ด้านการเกษตร

 • มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง20 พฤศจิกายน 2561
20
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนบ้านบ่อหว้า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ
 • ประชุมปรึกษาหารือผู้ปกครองเกี่ยวกับการโครงการเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน
 • จัดเวรนักเรียนช่วยงานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
 • ปฏิบัติกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ด้านปริมาณ

 • สามารถให้ความรู้การเลี้ยงปลาดุกให้แก่นักเรียนไม่น้อยกว่า 50 คน
 • สามารถเป็นอาหารกลางวันเด็กให้แก่นักเรียน ไม่น้อยกว่า 50 คน

ด้านคุณภาพ

 • สามารถบริการความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุกให้กับนักเรียน
 • เกิดความมั่นใจด้านวิชาชีพประมง
 • มีอาหารปลอดภัยรับประทาน