สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิต ทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านผลิตอาหารสุขภาพที่ดี โภชนาการ และสุขภาพอนามัย

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเศรฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชากับการเรียนการสอน

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

19 พ.ย. 61 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0.00 -
19 พ.ย. 61 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 0.00 -
19 พ.ย. 61 เลี้ยงไก่ไข่ 0.00 -
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง 0.00 -
15 ม.ค. 62 เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก 6,250.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้