สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

เลี้ยงไก่ไข่

เลี้ยงไก่ไข่

2 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการซื้อไก่ไข่มาเลี้ยง จำนวน 20 ตัว แต่ประสบปัญหามีสุนัขมากัดกินไก่ เหลือ 10ตัว สาเหตุจากโรงเรือนยังไม่มีความมั่นคง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนไก่ที่ลดลงทำให้ได้ผลผลิตน้อย ประมาณวันละ 7-8 ฟอง/วัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 lock_open