สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน

3 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีการเตรียมแปลงปลูกผัก จำนวน 7 แปลง โดยมีการปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 100-200 ต้น เพื่อบำรุงดิน ก่อนที่จะปลูกผักชนิดอื่นๆ

2.นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการปลูกผัก ระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 30คน ช่วยในการเตรียมแปลง ส่วนนักเรียนชั้นป1-2 ช่วยในการรดน้ำข้าวโพดหวาน

3.มีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานส่งโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3ครั้ง ประมาณ 400ฝัก

4.แม่ครัวนำข้าวโพดที่ผลิตได้ประกอบเป็นขนมไทยให้นักเรียนได้กินในโครงการอาหารกลางวัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.นักเรียนทั้ง 57 คน ได้มีส่วนร่วมในการปลูกข้าวโพดหวาน และได้กินข้าวโพดในมื้อกลางวันของโรงเรียน

2.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกข้าวโพดหวาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 lock_open