สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง

ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง

20 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ
  • ประชุมปรึกษาหารือผู้ปกครองเกี่ยวกับการโครงการเพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน
  • จัดเวรนักเรียนช่วยงานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
  • ปฏิบัติกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ด้านปริมาณ

  • สามารถให้ความรู้การเลี้ยงปลาดุกให้แก่นักเรียนไม่น้อยกว่า 50 คน
  • สามารถเป็นอาหารกลางวันเด็กให้แก่นักเรียน ไม่น้อยกว่า 50 คน

ด้านคุณภาพ

  • สามารถบริการความรู้ด้านการเลี้ยงปลาดุกให้กับนักเรียน
  • เกิดความมั่นใจด้านวิชาชีพประมง
  • มีอาหารปลอดภัยรับประทาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open