สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

22 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านบ่อหว้าโรงเรียนบ้านบ่อหว้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่3-6 จำนวน 30คน ช่วยกันทำปุ๋ยหมัก ที่ใช้วัสดุอินทรีย์ เช่น มูลวัว หญ้าแห้ง ฟางข้าว หมักทิ้งไว้ประมาณ 2อาทิตย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ด้านปริมาณ มีปุ๋ยหมัก จำนวน 1ตัน เพื่อใช้ในการใส่ผักที่ปลูก และข้าวโพดหวาน

ผลลัพธ์

  • สามารถให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมักให้แก่นักเรียน

  • เกิดความมั่นใจในการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ด้านการเกษตร

  • มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 lock_open