สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 6,250.00 4 13,750.00
19 พ.ย. 61 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 0 0.00 4,800.00
19 พ.ย. 61 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 0 0.00 2,700.00
19 พ.ย. 61 เลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 6,250.00
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง 0 0.00 0.00
15 ม.ค. 62 เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก 0 6,250.00 -