สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อหว้า (โรงเรียนบ้านบ่อหว้า)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 พ.ย. 61 ประชุมคณะครู กรรมการโรงเรียน และผู้ปกครอง 20 0.00 0.00
22 พ.ย. 61 - 24 ธ.ค. 61 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 23 2,700.00 2,700.00
3 ธ.ค. 61 - 27 ก.พ. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน 23 4,800.00 4,800.00
2 ม.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 เลี้ยงไก่ไข่ 23 6,250.00 6,250.00
15 ม.ค. 62 เตรียมบ่อปลาดุก(บ่อพลาสติก) /และเลี้ยงปลาดุก 23 6,250.00 6,250.00
รวม 112 20,000.00 5 20,000.00