สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินโรงเรียนบ้านทุ่งไพล (โรงเรียนบ้านทุ่งไพล)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชา พืชนุกูล (0991539419)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.4865014171999,100.77812904551place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย  ซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สติปัญญาดี อาหารกลางวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับประทานทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้เด็กนักเรียน เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มาพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป
  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ฝึกฝน    เด็กในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจะได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัย  ซึ่งจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สติปัญญาดี อาหารกลางวันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับประทานทุกคน และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้เด็กนักเรียน เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มาพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป
  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ฝึกฝน เรียนรู้ปฏิบัติจริง สอดรับกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการจัดกิจกรรมเลี้ยงปลานิลกับปลาดุก เป็นการฝึกฝนทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหารายได้ต่อไป และจะจับปลาที่โตเต็มวัย ใช้เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ของทางโรงเรียนต่อไป

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ครบทั้ง 5 หมู่

1.ผลผลิตจำนวน 75% ใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

575.00
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์การประกอบอาชีพทางการเกษตร (เลี้ยงปลา)

1.ผลผลิตจำนวน 25% นำ ไปจำหน่ายในแหล่งชุมชน เป็นทุนหมุนเวียน 2.ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับความรู้และมีทักษะในการเพาะเลี้ยงปลา

575.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 575
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งไพล 575 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 20,000.00
17 พ.ค. 62 เลี้ยงปลาดุก 0 20,000.00 20,000.00

1.ประชุมวางแผน

2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ

3.ดำเนินงานตามโครงการ - จัดเตรียมบ่อดินและกระชัง - จัดเตรียมพันธ์ปลา
- จัดเตรียมอาหารปลา

4.ดำเนินการเพาะเลี้ยงปลาดุก

5.ติดตาม สรุปผล

6.รายงานผล

7.ประเมินโครงการ งบประมาณที่ใช้จ่ายมีดังนี้ -ค่ากระชัง 500 บาท -ตาข่ายกันขอบบ่อ ปลา 1,000 บาท -พันธ์ปลาดุก จำนวน 3,000 ตัว 9,000 บาท -ค่าอาหารปลาดุก จำนวน 9,500 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลผลิตมาทำอาหารกลางวันให้เด็กรับประทานอาหารที่ได้มีความปลอดภัย ผลผลิตที่เหลือสามารถจำหน่วยในชุมชน และเด็กมีความรู้ในการเลี้ยงปลาและสามารถนความร้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:55 น.