สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กินผักปลอดสารพิษ ชีวิตมีสุข โรงเรียนบ้านต้นส้าน
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2018
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านต้นส้าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี เฉลิมบุญ และนางสวัลยา ชูเชิด (0869607781)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.893119,100.366373place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2018 30 ก.ย. 2019 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

อาหารและโภชนาการที่ดีเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การกินอาหารที่เหมาะสมถูกต้อง แลเพียงพอจะทำให้มีโภชนาการดี และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในทางตรงกันข้ามหากกินอาหารไม่มีประโยชน์ ไม่เพียงพอจะทำให้ขาดสารอาหาร หรือถ้ากินอาหารมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคอ้วน โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด แต่นักเรียนโรงเรียนบ้านต้นส้าน จำนวน 99 คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คนไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้าจากทางบ้าน เนื่องจากผู้ปกครองต้องไปกรีดยางตั้งแต่ช่วงกลางดึกนักเรียนจึงไปซื้ออาหารเช้าจากบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งส่วนมากจะเป็นอาหารประเภทข้าวเหนียวหมูลูกชิ้นทอด ซึ่งอาหารเหล่านี้เมื่อเด็กรับประทานประจำจะทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก โรงเรียนบ้านต้นส้านตระหนักและเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องขึ้น

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการและความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า

ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมอาหาร ปรุงอาหารให้กับนักเรียน

70.00
2 เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจากบ้านได้มีอาหารเช้าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการรับประทาน ทุกวัน

นักเรียนมีอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานทุกคน

100.00
3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการปรุงอาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียนร่วมกับคณะครู

ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมอาหาร ปรุงอาหารให้กับนักเรียน

50.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 99
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้น อนุบาล -ป.6 99 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 1 0.00
1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 เตรียมแปลงปลูกผักในโรงเรียน 0 20,000.00 0.00
2 ก.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 ปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 -
2 - 30 ก.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งต่อโครงการอาหารกลางวัน 0 0.00 -
 1. สำรวจนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากบ้าน
 2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเชิญวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอมาให้ความรู้
 3. ชี้แจงผู้ปกครองให้ทราบถึงโครงการอาหารเช้าของโรงเรียนที่จะจัดให้กับนักเรียน
 4. สำรวจผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะร่วมโครงการโดยสมัครใจ
 5. หาอาสาสมัครที่จะช่วยกันผลัดเปลี่ยนเพื่อปรุงอาหารเช้าให้กับนักเรียน
 6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเพื่อใช้ในโครงการ บางส่วนใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียน
 7. จัดเวรผู้ปกครองและครูที่รับผิดชอบเตรียมและปรุงอาหารเช้าแก่นักเรียน
 8. ครูแต่ละชั้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนแต่ละคน
 9. จัดบริการอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 10. ติดตามประเมินผลโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง 10.1 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงนักเรียน 10.2 สอบถามความ พึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน
 11. สรุปรายงานผล
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานทุกคน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2018 13:40 น.