สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการไก่ไข่เพื่อน้องโรงเรียนบ้านปลักคล้า (โรงเรียนบ้านปลักคล้า)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการไก่ไข่เพื่อน้องโรงเรียนบ้านปลักคล้า (โรงเรียนบ้านปลักคล้า)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 3 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอิชญาภัทร รองสวัสดิ์ (0810996072)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ ม.4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8232297528376,100.45837799085place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
5.00
2 ร้อยละนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

1.นักเรียนร้อยละ 10 ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์

2.นักเรียนร้อยละ 30 ที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรือดีรับแค่เป็นอาหารซ้ำเดิม

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

ใช้หลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์

ร้อยละนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า

100.00
2 นักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามวัย

ร้อยละนักเรียนมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์

95.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 89
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 89 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 0.00
15 - 16 พ.ค. 62 จัดเตรียมโรงเรือน ทำความสะอาดเล้าไก่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ 0 0.00 0.00
17 พ.ค. 62 จัดซื้อพันธุ์ไก่ไข่ และรายการจัดซื้อต่างๆ 0 20,000.00 -
23 พ.ค. 62 นำไก่เข้าเลี้ยงในโรงเรือน 0 0.00 -
24 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การเลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 14:54 น.