สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านป็อง (โรงเรียนบ้านป็อง)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านป็อง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประยูร เอียดปราบ (0892935228)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันนักเรียนไม่ให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเช้า และอาหารกลางวันผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงไม่มีเวลาดูแลบุตร หลานโรงเรียนบ้านป็อง  จึงให้ความสำคัญกับนักเรียนในเรื่องการรับประทานอาหาร จึงได้ดำเนินโครงการ เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมผลผลิตในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น และนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สะอาด ไม่มีสารตกค้าง และเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และปฏิบัติจริงในด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตรพื้นฐานให้กับนักเรียน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 ทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมปลูกพืชผักและดูแลพืชผัก

82.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการปลูกผัก และดูแลพืชผัก

มีผลผลิตที่นำมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูได้ตลอดปี

82.00
3 เพื่อให้มีผลผลิตที่นำมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูได้ตลอดปี

มีผลผลิตที่เหลือจากอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับนักเรียน

82.00
4 เพื่อให้มีผลผลิตที่เหลือจากอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับนักเรียน

นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างน้อยร้อยละ 100

82.00
5 . เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี

นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

70.00
6 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน ประชาชนและหน่วยงานอื่น

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สะอาด ไม่มีสารตกค้าง

82.00
7 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย สด สะอาด ไม่มีสารตกค้าง

82.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 82
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 82 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 2,858.00 0 0.00
8 พ.ย. 61 สร้างโรงเพาะเห็ดนางฟ้า 0 8.00 -
12 - 30 พ.ย. 61 ปลูกและดูแลผักใส่ปุ๋ยบำรุงผัก รดน้ำ และได้รับเชื้อเห็ดจำนวน 1,000 ก้อน แล้วรดน้ำ 0 2,850.00 -
  1. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ
  2. กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการปลูกผัก และดูแลพืชผัก
  2. ผลผลิตที่นำมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนและคณะครูได้ตลอดปี
  3. ผลผลิตที่เหลือจากอาหารกลางวันแจกจ่ายให้กับนักเรียน
  4. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
  5. มีแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียน ประชาชนและหน่วยงานอื่น
  6. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 11:58 น.