สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกษตรในโรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ (โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาณีย์ มาชาตรี (0935836173)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เด็กในวัยเรียนควรได้รับการดูแลเรื่องโภชนาการให้มีความเหมาะสมและพอดีกับความต้องการของร่างกาย มิฉะนั้นหากเด็กมีภาวะอ้วนหรือผอมจะเกิดผลกระทบต่อเด็กโดยมีโรคตามมาหลายชนิด เด็กเกิดปมด้อยขาดความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เรียนรู้ช้า การให้ความรู้และความตระหนักให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยการฝึกแกนนำนักเรียนให้เรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง และถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนๆและรุ่นน้อง ตลอดจนในชุมชนมีวิทยากร อสม. ที่สามารถให้ความรู้ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนหันมากินโปรตีน ผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้มีจำนวนเด็กอ้วน เด็กผอม และควบคุมไม่ให้เด็กที่มีภาวะสมส่วนอยู่แล้วมีแนวโน้มเป็นเด็กอ้วน และผอมเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียน โรงเรียนมีความเห็นว่าการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ที่เน้นฝึกการคิดและปฏิบัติเอง จะเป็นการดึงดูดความสนใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ เด็ก ครอบครัว แม่ครัว เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้เด็กรับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียน และชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

มีผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตในโรงเรียนและชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร      ร้อยละ 70

0.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมส่วน สุขภาพดี แข็งแรง

นักเรียนอ้วนและนักเรียนผอมลดลงร้อยละ 5

0.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ด้านการเกษตรและใช้พื้นที่ว่างในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ร้อยละ 80 ของนักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ ด้านการเกษตร และสามารถใช้พื้นที่ที่ว่างในสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

0.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียนชั้นประถมปีที่1-6 100 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 700.00 0 0.00
21 พ.ค. 62 ซื่อพันธุ์ปลาดุกจำนวน 300 ตัว ตัวละ 2 บาท และอาหารปละดุกเล็กจำนวน 100 บาท 0 700.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 10:04 น.