สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรูญ อินเอก (0899764504)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านนาทองสุก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 1ร้อยละนักเรียนทุพโภชนาการ 10%
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

นักเรียนมีภาวะขาดสารอาหาร มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์การบริโภคไม่ถูกต้องทำให้เติบโตอย่างไม่มีคุณภาพ ร่างกายอ่อนแอ การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไม่ดีเท่าที่ควร พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ไม่ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ทำให้เติบโตเป็นคนที่ขาดคุณภาพร่างกาย ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน นักเรียนร้อยละ 80 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้เป็นศูนย์

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทองสุกมีภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยเป็นศูนย์

0.00
2 เพื่อนำผลผลิต สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน อย่างต่อเนื่อง

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เพียงพอ 100%

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 34
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 34 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 20,000.00
1 ต.ค. 61 เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ 0 20,000.00 20,000.00
1 ก.ย. 62 เลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 0.00

เตรียมอุกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ ซื้อพันธ์ไก่ไข่ ซื้ออาหารไก่ ดังนี้

  • พันธุ์ไก่ไข่(ไก่รุ่น) จำนวน 50 ตัว ราคาตัวละ 180 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
  • กรงตับพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง รางน้ำ รางอาหาร จำนวน 6 ชุด ชุดละ 950 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท
  • อาหารไก่ไข่ เป็นเงิน 5,300 บาท

รวมเงินทั้งหมด 20,000 บาท

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทองสุกมีภาวะโภชนาการทุกช่วงวัยเป็นศูนย์ 2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เพียงพอ 100%

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:33 น.