สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน

เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน

8 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน ได้ช่วยกันเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือน พค.-กย. 62 ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความสะอาดโรงเรือน การจัดการมูลไก่ไข่ การให้อาหาร น้ำ และการเก็บไข่ไก่ในแต่ละวัน เพื่อส่งโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2.ครูผู้รับผิดชอบโครงการคอยให้คำแนะนำให้กับนักเรียน และตรวจสอบความเรียบร้อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีไข่ไก่ จำนวน300 ฟองต่อสัปดาห์ที่ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทองสุก ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีเมนูไข่เป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารกลางวัน

3.แม่ครัวสามารถนำไข่ไก่จากโครงการ มาจัดเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในโรงเรียน (ไข่ไก่)

5.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open