สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน8 พฤษภาคม 2562
8
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน ได้ช่วยกันเลี้ยงไก่ไข่ในโครงการ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือน พค.-กย. 62 ทุกคนมีหน้าที่ในการทำความสะอาดโรงเรือน การจัดการมูลไก่ไข่ การให้อาหาร น้ำ และการเก็บไข่ไก่ในแต่ละวัน เพื่อส่งโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2.ครูผู้รับผิดชอบโครงการคอยให้คำแนะนำให้กับนักเรียน และตรวจสอบความเรียบร้อย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีไข่ไก่ จำนวน300 ฟองต่อสัปดาห์ที่ส่งให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทองสุก ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีเมนูไข่เป็นส่วนประกอบในมื้ออาหารกลางวัน

3.แม่ครัวสามารถนำไข่ไก่จากโครงการ มาจัดเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในโรงเรียน (ไข่ไก่)

5.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่

เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่1 พฤษภาคม 2562
1
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน ได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือน
2.ติดตั้งกรงสำหรับการเลี้ยงไก่ กรงตับพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง เช่น รางน้ำ รางให้อาหารไก่ จำนวน 6 ชุด

3.จัดเตรียมไก่ไข่ จำนวน 50 ตัว

4.ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่กับนักเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีโรงเรือน จำนวน 1โรงเรือน สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 50 ตัว

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน แบ่งบทบาทหน้าในการรับผิดชอบการเลี้ยงไก่ไข่