สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 20,000.00 2 20,000.00
1 ต.ค. 61 เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ 0 20,000.00 20,000.00
1 ก.ย. 62 เลี้ยงไก่ไข่ 0 0.00 0.00