สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่

เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่

1 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน ได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรือน
2.ติดตั้งกรงสำหรับการเลี้ยงไก่ กรงตับพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยง เช่น รางน้ำ รางให้อาหารไก่ จำนวน 6 ชุด

3.จัดเตรียมไก่ไข่ จำนวน 50 ตัว

4.ครูผู้รับผิดชอบโครงการให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่กับนักเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีโรงเรือน จำนวน 1โรงเรือน สำหรับการเลี้ยงไก่ไข่ 50 ตัว

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 20คน แบ่งบทบาทหน้าในการรับผิดชอบการเลี้ยงไก่ไข่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 lock_open