สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : 1. เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้เป็นศูนย์

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อนำผลผลิต สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน อย่างต่อเนื่อง

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

1 ต.ค. 61 เตรียมโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ 20,000.00 -
1 ก.ย. 62 เลี้ยงไก่ไข่ 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้