สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน

กิจกรรม : เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 08/05/2019 - 30/09/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายละเอียดกิจกรรม :
การเลี้ยงไก่ไข่