สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่

กิจกรรม : เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่
วันที่ 02/05/2019 - 07/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รายละเอียดกิจกรรม :
การเลี้ยงไก่ไข่