สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านนาทองสุก (โรงเรียนบ้านนาทองสุก)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 - 7 พ.ค. 62 เตรียมโรงเรือนและเลี้ยงไก่ไข่ 20 20,000.00 20,000.00
8 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 เก็บเกี่ยวผลผลิตไก่ไข่ส่งโครงการอาหารกลางวัน 20 0.00 0.00
รวม 40 20,000.00 2 20,000.00