สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.หัวเขา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.หัวเขา
ภายใต้โครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.193911,100.575537place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 33,200.00 1 0.00
8 ก.ค. 64 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ 0 0.00 -
8 ก.ค. 64 การประชุมเกษตรกร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านค้า กลุ่มอาชีพในตำบล 0 0.00 -
8 ก.ค. 64 ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตรในชุมชน 0 0.00 -
8 ก.ค. 64 การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP 0 0.00 -
8 ก.ค. 64 พัฒนาการตลาด การสร้างกลไก Matching Model 0 0.00 -
9 ก.ค. 64 ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ 0 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 11:11 น.