สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดรุณี รุ่งรอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9505788316081,100.74632033581place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การที่ผู้เรียนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทยแต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนดูแลสุขภาพและรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ และได้นำแนวปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์

นักเรียนได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยขน์ ร้อยละ 80

80.00
2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ

นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ ร้อยละ 80

80.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 80

80.00
4 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80

80.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 141
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
นักเรียน 141 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 30,000.00 2 20,000.00
19 พ.ย. 61 เพาะเห็ดนางฟ้า 0 20,000.00 6,000.00
19 พ.ย. 61 เลี้ยงปลาในกระชัง 0 10,000.00 14,000.00
  • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้ -กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
  • กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง
  • ประเมินผลการดำเนินงาน
  • สรุปผลการดำเนินงาน
  • รายงานผลการดำเนินงาน
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์

2.นักเรียนได้รับประทานที่ปลอดสารพิษ

3.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์

4.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 13:40 น.