สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เลี้ยงปลาในกระชัง12 กุมภาพันธ์ 2562
12
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 • กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง จัดซื้อพันธ์ปลาดุก กระชัง และอาหารปลาดุก ปล่อยปลาลงกระชัง แบ่งเวรนักเรียนรับผิดชอบให้อาหารปลา จับปลาดุกในกระชังมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังจำนวน 2 กระชัง จำนวน 1500 ตัว มีผลผลิตส่งโรงครัว จำนวน 20 กิโลกรัม ต่อสัปดาห์ ณ ขณะนี้จับปลาดุเพื่อทำอาการกลางวันได้จำนวน 125 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ร้อยละ 90
 1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อลยะ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
 • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
เพาะเห็ดนางฟ้า12 กุมภาพันธ์ 2562
12
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย wanna
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้ -กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
  จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า
  นำเห็ดนางฟางลงโรงเรือน แบ่งเวรรับผิดชอบให้นักเรียนรดน้ำ และเก็บผลผลิต นำผลผลิตที่ได้ไปจัดทำอาหารหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทาน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต มีการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน ุ600 ก้อน ได้ผลผลิตส่งโรงครั้งจำนวน 5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ตลอดการทำโครงการได้ผลผลิตจากเห็ดนางฟ้าจำนวน 5 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า ร้อยละ 90
 1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อยละ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
 • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง