สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
12 ก.พ. 62 เพาะเห็ดนางฟ้า 141 6,000.00 6,000.00
12 ก.พ. 62 เลี้ยงปลาในกระชัง 141 14,000.00 14,000.00
รวม 282 20,000.00 2 20,000.00