สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

เพาะเห็ดนางฟ้า

เพาะเห็ดนางฟ้า

12 กุมภาพันธ์ 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้ -กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
    จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า
    นำเห็ดนางฟางลงโรงเรือน แบ่งเวรรับผิดชอบให้นักเรียนรดน้ำ และเก็บผลผลิต นำผลผลิตที่ได้ไปจัดทำอาหารหารกลางวันให้กับนักเรียนรับประทาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต มีการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน ุ600 ก้อน ได้ผลผลิตส่งโรงครั้งจำนวน 5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ตลอดการทำโครงการได้ผลผลิตจากเห็ดนางฟ้าจำนวน 5 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเพาะเห็ดนางฟ้า ร้อยละ 90
  1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อยละ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
  • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 lock