สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการกินดีอยู่ดีบนวิถีพอเพียงโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม (โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม)

เลี้ยงปลาในกระชัง

เลี้ยงปลาในกระชัง

12 กุมภาพันธ์ 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  • ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะทำงาน -ดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  • กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง จัดซื้อพันธ์ปลาดุก กระชัง และอาหารปลาดุก ปล่อยปลาลงกระชัง แบ่งเวรนักเรียนรับผิดชอบให้อาหารปลา จับปลาดุกในกระชังมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผลผลิต มีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังจำนวน 2 กระชัง จำนวน 1500 ตัว มีผลผลิตส่งโรงครัว จำนวน 20 กิโลกรัม ต่อสัปดาห์ ณ ขณะนี้จับปลาดุเพื่อทำอาการกลางวันได้จำนวน 125 กิโลกรัม 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง ร้อยละ 90
  1. นักเรียนได้รับประทานที่มีประโยชน์ ร้อยละ 100 3.นักเรียนใด้รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ร้อลยะ 100 4.นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 85
  • ผลลัพธ์ นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น และนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะในการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 lock_open