สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เลี้ยงปลาในกระชัง

กิจกรรม : เลี้ยงปลาในกระชัง
วันที่ 12/02/2019 - 12/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 141 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนวัดบ้้านลุ่ม
รายละเอียดกิจกรรม :