สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ)
ภายใต้โครงการ แผนงานการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางดารุณี สงดวง (0801363160)
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วรรณา สุวรรณชาตรี
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดแม่เปียะ ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กอ้วน
8.50
2 เด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้า
50.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

เพื่อขยายผลการเกษตรสำหรับอาหารกลางวัน และพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนและนักเรียน ห้ได้รับความรู้ และฝกปฎิบัติเพื่อนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

1.เพื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2562

2.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์เพื่ออาหารกลางวัน

3.เพื่อเสริมอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เปียะ

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2562

โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ2562

100.00
2 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เพื่ออาหารกลางวัน

บุคคลากรและนักเรียนมีความรู้ด้านการเกษตร

100.00
3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร

นักเรียนโรงเรียนวัดแม่เปียะทั้งโรงเรียน จำนวน 486 คน ได้รับประทานผลผลิตที่ได้จากโครงการ

100.00
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 511
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
ครู 25 -
นักเรียน 486 -
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 5,950.00 0 0.00
24 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว 0 5,950.00 -

1.ขั้นการเตรียมการ(Plan)

-ศึกษาสภาพปัญหา

-จัดทำโครงการ

-แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงาน

2.ขั้นดำเนินการตามโครงการ(Do)

-ดำเนินงาน

-ปลูกผัก

-ปลูกผักไฮโดรโพนิค

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน (Check)

4.สรุป /รายงานผลการดำเนินโครงการ(ACtion)

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีอาหารกลางวันจากการผลิตเองโดยการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 14:32 น.