สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดแม่เปียะ (โรงเรียนวัดแม่เปียะ)

assignment
บันทึกกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว24 พฤษภาคม 2562
24
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ได้ร่วมกันทำความสะอาดบ่อปลา จำนวน 4บ่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. แช่ต้นกล้วยในบ่อซีเมนต์บ่อละ 1 ต้น จำนวน 2 สัปดาห์

  2. ถ่ายน้ำทิ้ง แล้วปล่อยน้ำใหม่ ไว้จำนวน 3 วัน

  3. วันที่ 3 ใส่ทรายก้นบ่อบาง ๆ และแช่ถุงที่มีลูกปลาดุไว้ 1 คืน โดนไม่นำลูกปลาดุกออกจากถุง

  4. ปล่อยลูกปลาดุลงในบ่อซีเมนต์ จำนวน 4 บ่อ บ่อละ 80 ตัว

  5. ให้อาหารปลาดุกเล็ก บ่อละ 1 ขีด จำนวน 4 บ่อ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้ปลาดุก จำนวน 4 บ่อๆละ 80 ตัว

2.นักเรียนมีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก

3.นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าในการรับผิดชอบการเลี้ยงปลาดุก

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย

5.แม่ครัวสามารถนำวัตถุดิบที่โรงเรียนผลิตได้ จัดเป็นเมนูอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เปียะทั้งโรงเรียน จำนวน 486 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และดูแลผัก23 พฤษภาคม 2562
23
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันปลูกผักแบบโฮโดรโปนิกส์ จำนวน 1แปลง

2.นักเรียนแบ่งบทบาทหน้าในการดูแลแปลงผัก เช่น การให้น้ำ ปุ่ย และการกำจัดแมลงที่มารบกวน

3.ครูให้ความรู้กับนักเรียนในการดูแลผักปลูกแบบโฮโดรโปนิกส์

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้แปลงผักไฮโดรโพนิกส์ จำนวน 1 แปลง ปลูกผักจำนวน 100 ต้น

2.โรงเรียนมีพื้นที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี

3.ผลผลิตจากแปลงสามารถส่งต่อในโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแม่เปียะทั้งโรงเรียน จำนวน 486 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปลูกผักสวนครัว และดูแลผัก22 พฤษภาคม 2562
22
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันปรับพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผักกาดแบบยกพื้น จำนวน 3แปลง แบ่งนักเรียนในการรับผิดชอบดูแลแปลงผักจนกว่าผักจะเติบโต เช่น การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย ฯลฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้แปลงผักสวนครัวจำนวน 3 แปลง

2.นักเรียนชั้น ป6 มีส่วนร่วมในการปลูกผัก

3.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกผัก

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตและปลูกผัก เพื่อส่งต่อให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกผักกาดเขียวในแปลงดินยกพื้น และดูแลผัก21 พฤษภาคม 2562
21
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันปรับพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผักกาดแบบยกพื้น จำนวน 3แปลง แบ่งนักเรียนในการรับผิดชอบดูแลแปลงผักจนกว่าผักจะเติบโต เช่น การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย ฯลฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้แปลงผักกาดเขียว จำนวน 3 แปลง

2.นักเรียนชั้น ป5 มีส่วนร่วมในการปลูกผัก

3.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกผัก

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตและปลูกผัก เพื่อส่งต่อให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปลูกผักในแปลงผัก (ผักบุ้ง) และดูแลผัก20 พฤษภาคม 2562
20
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย โรงเรียนวัดแม่เปียะ
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันปรับพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกผัก ได้แปลงผักบุ้งจำนวน 3แปลง แบ่งนักเรียนในการรับผิดชอบดูแลแปลงผักจนกว่าผักจะเติบโต เช่น การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย ฯลฯ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1ได้แปลงผักบุ้ง จำนวน 3 แปลง

2.นักเรียนชั้น ป1 มีส่วนร่วมในการปลูกผัก

3.นักเรียนมีความรู้ในการปลูกผัก

4.โรงเรียนมีพื้นที่ในการผลิตและปลูกผัก เพื่อส่งต่อให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน