สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี 2562

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เพื่ออาหารกลางวัน

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

24 พ.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงพันธุ์ปลาดุก จำนวน 300 ตัว 5,950.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้